بازارها آخرین قیمت تغییر
بازارها
آخرین قیمت تغییر
بیتکوین ۲۴,۰۴۶.۹۰ ۰.۵۰%-
اتریوم ۱,۸۹۹.۹۸ ۰.۶۸%+
لایت کوین ۶۲.۳۳ ۰.۱۴%-
ترون ۰.۰۷ ۰.۴۳%-
بیت کوین کش ۱۴۲.۸۰ ۰.۸۳%-
ریپل ۰.۳۸ ۰.۰۳%-
بایننس کوین ۳۲۶.۶۰ ۰.۳۴%+
استلار ۰.۱۳ ۰.۴۸%+
دوج کوین ۰.۰۷ ۰.۸۲%+
پلی گان ۰.۹۳ ۰.۷۶%+
بازارها
آخرین قیمت تغییر
بیتکوین ۷۹۵,۹۵۲,۳۹۰ ۰.۵۰%-
اتریوم ۶۲,۸۸۹,۳۳۸ ۰.۶۸%+
لایت کوین ۲,۰۶۳,۱۲۳ ۰.۱۴%-
ترون ۲,۳۲۴ ۰.۴۳%-
بیت کوین کش ۴,۷۲۶,۶۸۰ ۰.۸۳%-
ریپل ۱۲,۵۲۸ ۰.۰۳%-
بایننس کوین ۱۰,۸۱۰,۴۶۰ ۰.۳۴%+
استلار ۴,۱۷۴ ۰.۴۸%+
دوج کوین ۲,۳۷۳ ۰.۸۲%+
تتر ۳۳,۱۰۰ ۰.۰۰%
پلی گان ۳۰,۸۴۶ ۰.۷۶%+
XRP
USDT

موجودی کل: USDT۰.۰۰

قابل برداشت: USDT۰.۰۰

میزان کارمزد: درصد۰.۰۰

USDT
XRP
USDT

موجودی کل: XRP۰.۰۰۰۰

قابل برداشت: XRP۰.۰۰۰۰

میزان کارمزد: درصد۰.۰۰

USDT
XRP
تتر

قابل برداشت: تتر۰.۰۰۰۰

میزان کارمزد: درصد

تتر
XRP
تتر

قابل برداشت: XRP۰.۰۰۰۰

میزان کارمزد: درصد

تتر
XRP
USDT

موجودی کل: USDT۰.۰۰

قابل برداشت: USDT۰.۰۰

سقف خرید: XRP۱۰.۰۰

میزان کارمزد: درصد۰.۰۰

XRP
XRP
USDT

موجودی کل: XRP۰.۰۰۰۰

قابل برداشت: XRP۰.۰۰۰۰

سقف فروش: XRP۱۰.۰۰

میزان کارمزد: درصد۰.۰۰

USDT

سفارشات

قیمت (تتر) مقدار(XRP) کل(تتر)
آخرین قیمت تتر ۰.۰۰۲۰ تغییر ۰.۰۰%
زمان قیمت(تتر) مقدار(XRP)
شماره سفارش بازار خرید/فروش مقدار قیمت واحد (تتر) پرشده قیمت کل (تتر) زمان سفارش لغو سفارش
شماره سفارش بازار خرید/فروش مقدار قیمت واحد (تتر) پرشده قیمت کل (تتر) وضعیت سفارش زمان سفارش
شماره سفارش بازار خرید/فروش مقدار قیمت واحد (تتر) کارمزد قیمت کل (تتر) وضعیت سفارش زمان سفارش