بازارها آخرین قیمت تغییر
بازارها
آخرین قیمت تغییر
بیتکوین ۲۳,۹۶۴.۸۸ ۰.۸۴%-
اتریوم ۱,۸۹۲.۳۷ ۰.۲۸%+
لایت کوین ۶۱.۹۸ ۰.۷۰%-
ترون ۰.۰۷ ۰.۴۴%-
بیت کوین کش ۱۴۲.۱۰ ۱.۳۲%-
ریپل ۰.۳۸ ۰.۲۹%-
بایننس کوین ۳۲۴.۴۰ ۰.۳۴%-
استلار ۰.۱۳ ۰.۳۲%+
دوج کوین ۰.۰۷ ۰.۳۴%+
پلی گان ۰.۹۳ ۰.۴۱%+
بازارها
آخرین قیمت تغییر
بیتکوین ۷۹۳,۲۳۷,۵۲۸ ۰.۸۴%-
اتریوم ۶۲,۶۳۷,۴۴۷ ۰.۲۸%+
لایت کوین ۲,۰۵۱,۵۳۸ ۰.۷۰%-
ترون ۲,۳۲۴ ۰.۴۴%-
بیت کوین کش ۴,۷۰۳,۵۱۰ ۱.۳۲%-
ریپل ۱۲,۴۹۵ ۰.۲۹%-
بایننس کوین ۱۰,۷۳۷,۶۴۰ ۰.۳۴%-
استلار ۴,۱۶۷ ۰.۳۲%+
دوج کوین ۲,۳۶۱ ۰.۳۴%+
تتر ۳۳,۱۰۰ ۰.۰۰%
پلی گان ۳۰,۷۴۰ ۰.۴۱%+
XRP
تومان

موجودی کل: تومان۰

قابل برداشت: تومان۰

میزان کارمزد: درصد۰.۰۰

تومان
XRP
تومان

موجودی کل: XRP۰.۰۰۰۰

قابل برداشت: XRP۰.۰۰۰۰

میزان کارمزد: درصد۰.۰۰

تومان
XRP
تومان

قابل برداشت: تومان۰.۰۰۰۰

میزان کارمزد: درصد

تومان
XRP
تومان

قابل برداشت: XRP۰.۰۰۰۰

میزان کارمزد: درصد

تومان
XRP
تومان

موجودی کل: تومان۰

قابل برداشت: تومان۰

سقف خرید: XRP۱۰.۰۰

میزان کارمزد: درصد۰.۰۰

XRP
XRP
تومان

موجودی کل: XRP۰.۰۰۰۰

قابل برداشت: XRP۰.۰۰۰۰

سقف فروش: XRP۱۰.۰۰

میزان کارمزد: درصد۰.۰۰

تومان

سفارشات

قیمت (تومان) مقدار(XRP) کل(تومان)
آخرین قیمت ۱۲,۴۹۵ تومان ۰.۰۰۱۴ تغییر ۰.۲۹%-
زمان قیمت(تومان) مقدار(XRP)
۱۸:۱۸:۲۳ ۱,۰۰۰ ۷.۰۰۰۰
۱۸:۱۸:۱۶ ۱,۰۰۰ ۲۰.۰۰۰۰
۱۸:۱۸:۱۲ ۱,۰۰۰ ۲۰.۰۰۰۰
۱۸:۱۸:۱۱ ۱,۰۰۰ ۴۰.۰۰۰۰
۱۸:۱۸:۱۰ ۱,۰۰۰ ۲۰.۰۰۰۰
۱۸:۱۸:۰۷ ۱,۰۰۰ ۲۰.۰۰۰۰
۱۸:۱۸:۰۵ ۱,۰۰۰ ۴۰.۰۰۰۰
۱۸:۱۸:۰۳ ۱,۰۰۰ ۲۰.۰۰۰۰
۱۸:۱۸:۰۰ ۱,۰۰۰ ۴۰.۰۰۰۰
۱۸:۱۷:۵۹ ۱,۰۰۰ ۲۰.۰۰۰۰
۱۸:۱۷:۵۶ ۱,۰۰۰ ۲۰.۰۰۰۰
۱۸:۱۷:۵۳ ۱,۰۰۰ ۲۰.۰۰۰۰
۱۸:۱۷:۰۷ ۱,۰۰۰ ۴۰.۰۰۰۰
۱۸:۱۷:۰۲ ۱,۰۰۰ ۴۰.۰۰۰۰
۱۸:۱۶:۵۷ ۱,۰۰۰ ۱۶۰.۰۰۰۰
۱۸:۱۶:۵۰ ۱,۰۰۰ ۴۰.۰۰۰۰
۱۸:۱۶:۴۸ ۱,۰۰۰ ۰.۰۰۸۰
۱۸:۱۶:۳۰ ۱,۰۰۰ ۴۰.۰۰۰۰
۱۸:۱۶:۲۷ ۱,۰۰۰ ۴۰.۰۰۰۰
۱۸:۱۵:۲۸ ۱,۰۰۰ ۱۰۰.۰۰۰۰
شماره سفارش بازار خرید/فروش مقدار قیمت واحد (تومان) پرشده قیمت کل (تومان) زمان سفارش لغو سفارش
شماره سفارش بازار خرید/فروش مقدار قیمت واحد (تومان) پرشده قیمت کل (تومان) وضعیت سفارش زمان سفارش
شماره سفارش بازار خرید/فروش مقدار قیمت واحد (تومان) کارمزد قیمت کل (تومان) وضعیت سفارش زمان سفارش