بازارها آخرین قیمت تغییر
بازارها
آخرین قیمت تغییر
بیتکوین ۲۳,۹۵۹.۰۸ ۰.۸۶%-
اتریوم ۱,۸۸۷.۶۰ ۰.۰۲%+
لایت کوین ۶۱.۷۶ ۱.۰۶%-
ترون ۰.۰۷ ۰.۲۱%-
بیت کوین کش ۱۴۱.۵۰ ۱.۷۴%-
ریپل ۰.۳۸ ۰.۷۴%-
بایننس کوین ۳۲۳.۵۰ ۰.۶۱%-
استلار ۰.۱۳ ۰.۲۴%+
دوج کوین ۰.۰۷ ۰.۱۴%-
پلی گان ۰.۹۲ ۰.۳۶%-
بازارها
آخرین قیمت تغییر
بیتکوین ۷۹۳,۰۴۵,۵۴۸ ۰.۸۶%-
اتریوم ۶۲,۴۷۹,۵۶۰ ۰.۰۲%+
لایت کوین ۲,۰۴۴,۲۵۶ ۱.۰۶%-
ترون ۲,۳۲۹ ۰.۲۱%-
بیت کوین کش ۴,۶۸۳,۶۵۰ ۱.۷۴%-
ریپل ۱۲,۴۳۹ ۰.۷۴%-
بایننس کوین ۱۰,۷۰۷,۸۵۰ ۰.۶۱%-
استلار ۴,۱۶۴ ۰.۲۴%+
دوج کوین ۲,۳۵۰ ۰.۱۴%-
تتر ۳۳,۱۰۰ ۰.۰۰%
پلی گان ۳۰,۵۰۵ ۰.۳۶%-
XLM
USDT

موجودی کل: USDT۰.۰۰

قابل برداشت: USDT۰.۰۰

میزان کارمزد: درصد۰.۰۰

USDT
XLM
USDT

موجودی کل: XLM۰.۰۰

قابل برداشت: XLM۰.۰۰

میزان کارمزد: درصد۰.۰۰

USDT
XLM
تتر

قابل برداشت: تتر۰.۰۰۰۰

میزان کارمزد: درصد

تتر
XLM
تتر

قابل برداشت: XLM۰.۰۰۰۰

میزان کارمزد: درصد

تتر
XLM
USDT

موجودی کل: USDT۰.۰۰

قابل برداشت: USDT۰.۰۰

سقف خرید: XLM۱۰.۰۰

میزان کارمزد: درصد۰.۰۰

XLM
XLM
USDT

موجودی کل: XLM۰.۰۰

قابل برداشت: XLM۰.۰۰

سقف فروش: XLM۱۰.۰۰

میزان کارمزد: درصد۰.۰۰

USDT

سفارشات

قیمت (تتر) مقدار(XLM) کل(تتر)
آخرین قیمت تتر ۰.۰۰ تغییر ۰.۰۰%
زمان قیمت(تتر) مقدار(XLM)
شماره سفارش بازار خرید/فروش مقدار قیمت واحد (تتر) پرشده قیمت کل (تتر) زمان سفارش لغو سفارش
شماره سفارش بازار خرید/فروش مقدار قیمت واحد (تتر) پرشده قیمت کل (تتر) وضعیت سفارش زمان سفارش
شماره سفارش بازار خرید/فروش مقدار قیمت واحد (تتر) کارمزد قیمت کل (تتر) وضعیت سفارش زمان سفارش