بازارها آخرین قیمت تغییر
بازارها
آخرین قیمت تغییر
بیتکوین ۲۴,۰۲۴.۰۰ ۰.۶۰%-
اتریوم ۱,۸۹۸.۳۹ ۰.۶۰%+
لایت کوین ۶۲.۱۹ ۰.۳۷%-
ترون ۰.۰۷ ۰.۴۴%-
بیت کوین کش ۱۴۲.۹۰ ۰.۷۶%-
ریپل ۰.۳۸ ۰.۱۱%-
بایننس کوین ۳۲۶.۰۰ ۰.۱۵%+
استلار ۰.۱۳ ۰.۲۴%+
دوج کوین ۰.۰۷ ۰.۶۶%+
پلی گان ۰.۹۳ ۰.۴۳%+
بازارها
آخرین قیمت تغییر
بیتکوین ۷۹۵,۱۹۴,۴۰۰ ۰.۶۰%-
اتریوم ۶۲,۸۳۶,۷۰۹ ۰.۶۰%+
لایت کوین ۲,۰۵۸,۴۸۹ ۰.۳۷%-
ترون ۲,۳۲۴ ۰.۴۴%-
بیت کوین کش ۴,۷۲۹,۹۹۰ ۰.۷۶%-
ریپل ۱۲,۵۱۸ ۰.۱۱%-
بایننس کوین ۱۰,۷۹۰,۶۰۰ ۰.۱۵%+
استلار ۴,۱۶۴ ۰.۲۴%+
دوج کوین ۲,۳۶۹ ۰.۶۶%+
تتر ۳۳,۱۰۰ ۰.۰۰%
پلی گان ۳۰,۷۴۷ ۰.۴۳%+
XLM
تومان

موجودی کل: تومان۰

قابل برداشت: تومان۰

میزان کارمزد: درصد۰.۰۰

تومان
XLM
تومان

موجودی کل: XLM۰.۰۰

قابل برداشت: XLM۰.۰۰

میزان کارمزد: درصد۰.۰۰

تومان
XLM
تومان

قابل برداشت: تومان۰.۰۰۰۰

میزان کارمزد: درصد

تومان
XLM
تومان

قابل برداشت: XLM۰.۰۰۰۰

میزان کارمزد: درصد

تومان
XLM
تومان

موجودی کل: تومان۰

قابل برداشت: تومان۰

سقف خرید: XLM۱۰.۰۰

میزان کارمزد: درصد۰.۰۰

XLM
XLM
تومان

موجودی کل: XLM۰.۰۰

قابل برداشت: XLM۰.۰۰

سقف فروش: XLM۱۰.۰۰

میزان کارمزد: درصد۰.۰۰

تومان

سفارشات

قیمت (تومان) مقدار(XLM) کل(تومان)
۱,۰۰۰ ۲۰.۰۰ ۲۰,۰۰۰
آخرین قیمت ۴,۱۶۴ تومان ۰.۰۰ تغییر ۰.۲۴%+
۱,۰۰۰ ۳۰.۰۰ ۳۰,۰۰۰
۱,۰۰۰ ۲۰.۰۰ ۲۰,۰۰۰
زمان قیمت(تومان) مقدار(XLM)
۱۵:۱۵:۵۹ ۱,۰۰۰ ۵۰.۰۰
۱۵:۱۴:۰۷ ۱,۰۰۰ ۵۰.۰۰
۱۵:۱۳:۴۸ ۱,۰۰۰ ۲۰.۰۰
۱۵:۱۳:۳۸ ۱,۰۰۰ ۲۰.۰۰
۱۵:۱۳:۱۱ ۱,۰۰۰ ۲۰.۰۰
۱۵:۱۳:۰۷ ۱,۰۰۰ ۴۰.۰۰
۱۵:۱۳:۰۲ ۱,۰۰۰ ۱۰.۰۰
۱۵:۱۲:۴۱ ۱,۰۰۰ ۴۰.۰۰
۱۵:۱۲:۳۶ ۱,۰۰۰ ۲۰.۰۰
۱۵:۱۲:۳۰ ۱,۰۰۰ ۲۰.۰۰
۱۵:۱۲:۲۶ ۱,۰۰۰ ۱۰.۰۰
۱۵:۱۲:۲۲ ۱,۰۰۰ ۱۰.۰۰
۱۵:۱۲:۲۲ ۱,۰۰۰ ۲۰.۰۰
۱۵:۱۲:۱۹ ۱,۰۰۰ ۱۰.۰۰
۱۵:۱۲:۱۷ ۱,۰۰۰ ۱۰.۰۰
۱۵:۱۲:۱۰ ۱,۰۰۰ ۳۰.۰۰
۱۵:۱۲:۰۹ ۱,۰۰۰ ۲۰.۰۰
۱۵:۱۲:۰۷ ۱,۰۰۰ ۲۰.۰۰
۱۵:۱۱:۵۹ ۱,۰۰۰ ۲۰.۰۰
۱۵:۱۱:۵۷ ۱,۰۰۰ ۲۵.۰۰
شماره سفارش بازار خرید/فروش مقدار قیمت واحد (تومان) پرشده قیمت کل (تومان) زمان سفارش لغو سفارش
شماره سفارش بازار خرید/فروش مقدار قیمت واحد (تومان) پرشده قیمت کل (تومان) وضعیت سفارش زمان سفارش
شماره سفارش بازار خرید/فروش مقدار قیمت واحد (تومان) کارمزد قیمت کل (تومان) وضعیت سفارش زمان سفارش