بازارها آخرین قیمت تغییر
بازارها
آخرین قیمت تغییر
بیتکوین ۲۳,۹۶۸.۹۱ ۰.۸۲%-
اتریوم ۱,۸۹۳.۳۷ ۰.۳۳%+
لایت کوین ۶۱.۹۰ ۰.۸۳%-
ترون ۰.۰۷ ۰.۳۴%-
بیت کوین کش ۱۴۲.۱۰ ۱.۳۲%-
ریپل ۰.۳۸ ۰.۴۸%-
بایننس کوین ۳۲۴.۸۰ ۰.۲۲%-
استلار ۰.۱۳ ۰.۴۰%+
دوج کوین ۰.۰۷ ۰.۳۱%+
پلی گان ۰.۹۳ ۰.۲۵%+
بازارها
آخرین قیمت تغییر
بیتکوین ۷۹۳,۳۷۰,۹۲۱ ۰.۸۲%-
اتریوم ۶۲,۶۷۰,۵۴۷ ۰.۳۳%+
لایت کوین ۲,۰۴۸,۸۹۰ ۰.۸۳%-
ترون ۲,۳۲۶ ۰.۳۴%-
بیت کوین کش ۴,۷۰۳,۵۱۰ ۱.۳۲%-
ریپل ۱۲,۴۷۲ ۰.۴۸%-
بایننس کوین ۱۰,۷۵۰,۸۸۰ ۰.۲۲%-
استلار ۴,۱۷۱ ۰.۴۰%+
دوج کوین ۲,۳۶۱ ۰.۳۱%+
تتر ۳۳,۱۰۰ ۰.۰۰%
پلی گان ۳۰,۶۹۰ ۰.۲۵%+
USDT
تومان

موجودی کل: تومان۰

قابل برداشت: تومان۰

میزان کارمزد: درصد۰.۰۰

تومان
USDT
تومان

موجودی کل: USDT۰.۰۰

قابل برداشت: USDT۰.۰۰

میزان کارمزد: درصد۰.۰۰

تومان
تتر
تومان

قابل برداشت: تومان۰.۰۰۰۰

میزان کارمزد: درصد

تومان
تتر
تومان

قابل برداشت: تتر۰.۰۰۰۰

میزان کارمزد: درصد

تومان
USDT
تومان

موجودی کل: تومان۰

قابل برداشت: تومان۰

سقف خرید: USDT۱۰.۰۰

میزان کارمزد: درصد۰.۰۰

USDT
USDT
تومان

موجودی کل: USDT۰.۰۰

قابل برداشت: USDT۰.۰۰

سقف فروش: USDT۱۰.۰۰

میزان کارمزد: درصد۰.۰۰

تومان

سفارشات

قیمت (تومان) مقدار(USDT) کل(تومان)
آخرین قیمت تومان ۰.۰۰ تغییر ۰.۰۰%
زمان قیمت(تومان) مقدار(تتر)
شماره سفارش بازار خرید/فروش مقدار قیمت واحد (تومان) پرشده قیمت کل (تومان) زمان سفارش لغو سفارش
شماره سفارش بازار خرید/فروش مقدار قیمت واحد (تومان) پرشده قیمت کل (تومان) وضعیت سفارش زمان سفارش
شماره سفارش بازار خرید/فروش مقدار قیمت واحد (تومان) کارمزد قیمت کل (تومان) وضعیت سفارش زمان سفارش