بازارها آخرین قیمت تغییر
بازارها
آخرین قیمت تغییر
بیتکوین ۲۳,۹۵۳.۴۹ ۰.۸۹%-
اتریوم ۱,۸۹۱.۵۰ ۰.۲۳%+
لایت کوین ۶۱.۹۴ ۰.۷۷%-
ترون ۰.۰۷ ۰.۵۰%-
بیت کوین کش ۱۴۱.۹۰ ۱.۴۶%-
ریپل ۰.۳۸ ۰.۳۴%-
بایننس کوین ۳۲۴.۳۰ ۰.۳۷%-
استلار ۰.۱۳ ۰.۳۲%+
دوج کوین ۰.۰۷ ۰.۳۰%+
پلی گان ۰.۹۳ ۰.۲۲%+
بازارها
آخرین قیمت تغییر
بیتکوین ۷۹۲,۸۶۰,۵۱۹ ۰.۸۹%-
اتریوم ۶۲,۶۰۸,۶۵۰ ۰.۲۳%+
لایت کوین ۲,۰۵۰,۲۱۴ ۰.۷۷%-
ترون ۲,۳۲۳ ۰.۵۰%-
بیت کوین کش ۴,۶۹۶,۸۹۰ ۱.۴۶%-
ریپل ۱۲,۴۸۹ ۰.۳۴%-
بایننس کوین ۱۰,۷۳۴,۳۳۰ ۰.۳۷%-
استلار ۴,۱۶۷ ۰.۳۲%+
دوج کوین ۲,۳۶۰ ۰.۳۰%+
تتر ۳۳,۱۰۰ ۰.۰۰%
پلی گان ۳۰,۶۸۰ ۰.۲۲%+
TRX
USDT

موجودی کل: USDT۰.۰۰

قابل برداشت: USDT۰.۰۰

میزان کارمزد: درصد۰.۰۰

USDT
TRX
USDT

موجودی کل: TRX۰.۰

قابل برداشت: TRX۰.۰

میزان کارمزد: درصد۰.۰۰

USDT
TRX
تتر

قابل برداشت: تتر۰.۰۰۰۰

میزان کارمزد: درصد

تتر
TRX
تتر

قابل برداشت: TRX۰.۰۰۰۰

میزان کارمزد: درصد

تتر
TRX
USDT

موجودی کل: USDT۰.۰۰

قابل برداشت: USDT۰.۰۰

سقف خرید: TRX۱۰.۰۰

میزان کارمزد: درصد۰.۰۰

TRX
TRX
USDT

موجودی کل: TRX۰.۰

قابل برداشت: TRX۰.۰

سقف فروش: TRX۱۰.۰۰

میزان کارمزد: درصد۰.۰۰

USDT

سفارشات

قیمت (تتر) مقدار(TRX) کل(تتر)
آخرین قیمت تتر ۰.۰ تغییر ۰.۰۰%
زمان قیمت(تتر) مقدار(TRX)
شماره سفارش بازار خرید/فروش مقدار قیمت واحد (تتر) پرشده قیمت کل (تتر) زمان سفارش لغو سفارش
شماره سفارش بازار خرید/فروش مقدار قیمت واحد (تتر) پرشده قیمت کل (تتر) وضعیت سفارش زمان سفارش
شماره سفارش بازار خرید/فروش مقدار قیمت واحد (تتر) کارمزد قیمت کل (تتر) وضعیت سفارش زمان سفارش