بازارها آخرین قیمت تغییر
بازارها
آخرین قیمت تغییر
بیتکوین ۲۳,۹۴۴.۰۵ ۰.۹۳%-
اتریوم ۱,۸۸۶.۳۸ ۰.۰۴%-
لایت کوین ۶۱.۷۶ ۱.۰۶%-
ترون ۰.۰۷ ۰.۲۳%-
بیت کوین کش ۱۴۱.۹۰ ۱.۴۶%-
ریپل ۰.۳۸ ۰.۷۱%-
بایننس کوین ۳۲۳.۳۰ ۰.۶۸%-
استلار ۰.۱۳ ۰.۱۶%+
دوج کوین ۰.۰۷ ۰.۱۵%-
پلی گان ۰.۹۲ ۰.۵۱%-
بازارها
آخرین قیمت تغییر
بیتکوین ۷۹۲,۵۴۸,۰۵۵ ۰.۹۳%-
اتریوم ۶۲,۴۳۹,۱۷۸ ۰.۰۴%-
لایت کوین ۲,۰۴۴,۲۵۶ ۱.۰۶%-
ترون ۲,۳۲۹ ۰.۲۳%-
بیت کوین کش ۴,۶۹۶,۸۹۰ ۱.۴۶%-
ریپل ۱۲,۴۴۲ ۰.۷۱%-
بایننس کوین ۱۰,۷۰۱,۲۳۰ ۰.۶۸%-
استلار ۴,۱۶۱ ۰.۱۶%+
دوج کوین ۲,۳۵۰ ۰.۱۵%-
تتر ۳۳,۱۰۰ ۰.۰۰%
پلی گان ۳۰,۴۵۹ ۰.۵۱%-
TRX
تومان

موجودی کل: تومان۰

قابل برداشت: تومان۰

میزان کارمزد: درصد۰.۰۰

تومان
TRX
تومان

موجودی کل: TRX۰.۰

قابل برداشت: TRX۰.۰

میزان کارمزد: درصد۰.۰۰

تومان
TRX
تومان

قابل برداشت: تومان۰.۰۰۰۰

میزان کارمزد: درصد

تومان
TRX
تومان

قابل برداشت: TRX۰.۰۰۰۰

میزان کارمزد: درصد

تومان
TRX
تومان

موجودی کل: تومان۰

قابل برداشت: تومان۰

سقف خرید: TRX۱۰.۰۰

میزان کارمزد: درصد۰.۰۰

TRX
TRX
تومان

موجودی کل: TRX۰.۰

قابل برداشت: TRX۰.۰

سقف فروش: TRX۱۰.۰۰

میزان کارمزد: درصد۰.۰۰

تومان

سفارشات

قیمت (تومان) مقدار(TRX) کل(تومان)
۱,۰۰۰ ۱۰.۰ ۱۰,۰۰۰
آخرین قیمت تومان ۰.۰ تغییر ۰.۰۰%
۱,۰۰۰ ۱۰.۰ ۱۰,۰۰۰
زمان قیمت(تومان) مقدار(TRX)
شماره سفارش بازار خرید/فروش مقدار قیمت واحد (تومان) پرشده قیمت کل (تومان) زمان سفارش لغو سفارش
شماره سفارش بازار خرید/فروش مقدار قیمت واحد (تومان) پرشده قیمت کل (تومان) وضعیت سفارش زمان سفارش
شماره سفارش بازار خرید/فروش مقدار قیمت واحد (تومان) کارمزد قیمت کل (تومان) وضعیت سفارش زمان سفارش