بازارها آخرین قیمت تغییر
بازارها
آخرین قیمت تغییر
بیتکوین ۲۳,۹۴۵.۶۷ ۰.۹۲%-
اتریوم ۱,۸۹۳.۹۴ ۰.۳۶%+
لایت کوین ۶۱.۹۰ ۰.۸۳%-
ترون ۰.۰۷ ۰.۳۵%-
بیت کوین کش ۱۴۲.۱۰ ۱.۳۲%-
ریپل ۰.۳۸ ۰.۳۴%-
بایننس کوین ۳۲۴.۳۰ ۰.۳۷%-
استلار ۰.۱۳ ۰.۲۴%+
دوج کوین ۰.۰۷ ۰.۲۵%+
پلی گان ۰.۹۳ ۰.۳۲%+
بازارها
آخرین قیمت تغییر
بیتکوین ۷۹۲,۶۰۱,۶۷۷ ۰.۹۲%-
اتریوم ۶۲,۶۸۹,۴۱۴ ۰.۳۶%+
لایت کوین ۲,۰۴۸,۸۹۰ ۰.۸۳%-
ترون ۲,۳۲۶ ۰.۳۵%-
بیت کوین کش ۴,۷۰۳,۵۱۰ ۱.۳۲%-
ریپل ۱۲,۴۸۹ ۰.۳۴%-
بایننس کوین ۱۰,۷۳۴,۳۳۰ ۰.۳۷%-
استلار ۴,۱۶۴ ۰.۲۴%+
دوج کوین ۲,۳۵۹ ۰.۲۵%+
تتر ۳۳,۱۰۰ ۰.۰۰%
پلی گان ۳۰,۷۱۳ ۰.۳۲%+
MATIC
تومان

موجودی کل: تومان۰

قابل برداشت: تومان۰

میزان کارمزد: درصد۰.۰۰

تومان
MATIC
تومان

موجودی کل: MATIC۰.۰۰

قابل برداشت: MATIC۰.۰۰

میزان کارمزد: درصد۰.۰۰

تومان
MATIC
تومان

قابل برداشت: تومان۰.۰۰۰۰

میزان کارمزد: درصد

تومان
MATIC
تومان

قابل برداشت: MATIC۰.۰۰۰۰

میزان کارمزد: درصد

تومان
MATIC
تومان

موجودی کل: تومان۰

قابل برداشت: تومان۰

سقف خرید: MATIC۱۰.۰۰

میزان کارمزد: درصد۰.۰۰

MATIC
MATIC
تومان

موجودی کل: MATIC۰.۰۰

قابل برداشت: MATIC۰.۰۰

سقف فروش: MATIC۱۰.۰۰

میزان کارمزد: درصد۰.۰۰

تومان

سفارشات

قیمت (تومان) مقدار(MATIC) کل(تومان)
آخرین قیمت ۳۰,۷۱۳ تومان ۰.۰۰ تغییر ۰.۳۲%+
زمان قیمت(تومان) مقدار(MATIC)
شماره سفارش بازار خرید/فروش مقدار قیمت واحد (تومان) پرشده قیمت کل (تومان) زمان سفارش لغو سفارش
شماره سفارش بازار خرید/فروش مقدار قیمت واحد (تومان) پرشده قیمت کل (تومان) وضعیت سفارش زمان سفارش
شماره سفارش بازار خرید/فروش مقدار قیمت واحد (تومان) کارمزد قیمت کل (تومان) وضعیت سفارش زمان سفارش