بازارها آخرین قیمت تغییر
بازارها
آخرین قیمت تغییر
بیتکوین ۲۳,۹۲۲.۸۷ ۱.۰۱%-
اتریوم ۱,۸۸۷.۷۰ ۰.۰۳%+
لایت کوین ۶۱.۸۰ ۰.۹۹%-
ترون ۰.۰۷ ۰.۶۰%-
بیت کوین کش ۱۴۱.۸۰ ۱.۵۳%-
ریپل ۰.۳۸ ۰.۴۵%-
بایننس کوین ۳۲۳.۷۰ ۰.۵۵%-
استلار ۰.۱۳ ۰.۰۸%-
دوج کوین ۰.۰۷ ۰.۰۳%-
پلی گان ۰.۹۳ ۰.۱۲%+
بازارها
آخرین قیمت تغییر
بیتکوین ۷۹۱,۸۴۶,۹۹۷ ۱.۰۱%-
اتریوم ۶۲,۴۸۲,۸۷۰ ۰.۰۳%+
لایت کوین ۲,۰۴۵,۵۸۰ ۰.۹۹%-
ترون ۲,۳۲۰ ۰.۶۰%-
بیت کوین کش ۴,۶۹۳,۵۸۰ ۱.۵۳%-
ریپل ۱۲,۴۷۵ ۰.۴۵%-
بایننس کوین ۱۰,۷۱۴,۴۷۰ ۰.۵۵%-
استلار ۴,۱۵۱ ۰.۰۸%-
دوج کوین ۲,۳۵۳ ۰.۰۳%-
تتر ۳۳,۱۰۰ ۰.۰۰%
پلی گان ۳۰,۶۵۱ ۰.۱۲%+
LTC
USDT

موجودی کل: USDT۰.۰۰

قابل برداشت: USDT۰.۰۰

میزان کارمزد: درصد۰.۰۰

USDT
LTC
USDT

موجودی کل: LTC۰.۰۰۰

قابل برداشت: LTC۰.۰۰۰

میزان کارمزد: درصد۰.۰۰

USDT
LTC
تتر

قابل برداشت: تتر۰.۰۰۰۰

میزان کارمزد: درصد

تتر
LTC
تتر

قابل برداشت: LTC۰.۰۰۰۰

میزان کارمزد: درصد

تتر
LTC
USDT

موجودی کل: USDT۰.۰۰

قابل برداشت: USDT۰.۰۰

سقف خرید: LTC۱۰.۰۰

میزان کارمزد: درصد۰.۰۰

LTC
LTC
USDT

موجودی کل: LTC۰.۰۰۰

قابل برداشت: LTC۰.۰۰۰

سقف فروش: LTC۱۰.۰۰

میزان کارمزد: درصد۰.۰۰

USDT

سفارشات

قیمت (تتر) مقدار(LTC) کل(تتر)
آخرین قیمت تتر ۰.۰۰۱ تغییر ۰.۰۰%
زمان قیمت(تتر) مقدار(LTC)
شماره سفارش بازار خرید/فروش مقدار قیمت واحد (تتر) پرشده قیمت کل (تتر) زمان سفارش لغو سفارش
شماره سفارش بازار خرید/فروش مقدار قیمت واحد (تتر) پرشده قیمت کل (تتر) وضعیت سفارش زمان سفارش
شماره سفارش بازار خرید/فروش مقدار قیمت واحد (تتر) کارمزد قیمت کل (تتر) وضعیت سفارش زمان سفارش