بازارها آخرین قیمت تغییر
بازارها
آخرین قیمت تغییر
بیتکوین ۲۳,۹۵۹.۰۸ ۰.۸۶%-
اتریوم ۱,۸۸۷.۶۰ ۰.۰۲%+
لایت کوین ۶۱.۷۶ ۱.۰۶%-
ترون ۰.۰۷ ۰.۲۱%-
بیت کوین کش ۱۴۱.۵۰ ۱.۷۴%-
ریپل ۰.۳۸ ۰.۷۴%-
بایننس کوین ۳۲۳.۵۰ ۰.۶۱%-
استلار ۰.۱۳ ۰.۲۴%+
دوج کوین ۰.۰۷ ۰.۱۴%-
پلی گان ۰.۹۲ ۰.۳۶%-
بازارها
آخرین قیمت تغییر
بیتکوین ۷۹۳,۰۴۵,۵۴۸ ۰.۸۶%-
اتریوم ۶۲,۴۷۹,۵۶۰ ۰.۰۲%+
لایت کوین ۲,۰۴۴,۲۵۶ ۱.۰۶%-
ترون ۲,۳۲۹ ۰.۲۱%-
بیت کوین کش ۴,۶۸۳,۶۵۰ ۱.۷۴%-
ریپل ۱۲,۴۳۹ ۰.۷۴%-
بایننس کوین ۱۰,۷۰۷,۸۵۰ ۰.۶۱%-
استلار ۴,۱۶۴ ۰.۲۴%+
دوج کوین ۲,۳۵۰ ۰.۱۴%-
تتر ۳۳,۱۰۰ ۰.۰۰%
پلی گان ۳۰,۵۰۵ ۰.۳۶%-
LTC
تومان

موجودی کل: تومان۰

قابل برداشت: تومان۰

میزان کارمزد: درصد۰.۰۰

تومان
LTC
تومان

موجودی کل: LTC۰.۰۰۰

قابل برداشت: LTC۰.۰۰۰

میزان کارمزد: درصد۰.۰۰

تومان
LTC
تومان

قابل برداشت: تومان۰.۰۰۰۰

میزان کارمزد: درصد

تومان
LTC
تومان

قابل برداشت: LTC۰.۰۰۰۰

میزان کارمزد: درصد

تومان
LTC
تومان

موجودی کل: تومان۰

قابل برداشت: تومان۰

سقف خرید: LTC۱۰.۰۰

میزان کارمزد: درصد۰.۰۰

LTC
LTC
تومان

موجودی کل: LTC۰.۰۰۰

قابل برداشت: LTC۰.۰۰۰

سقف فروش: LTC۱۰.۰۰

میزان کارمزد: درصد۰.۰۰

تومان

سفارشات

قیمت (تومان) مقدار(LTC) کل(تومان)
آخرین قیمت ۲,۰۴۴,۲۵۶ تومان ۰.۰۰۰ تغییر ۱.۰۶%-
زمان قیمت(تومان) مقدار(LTC)
شماره سفارش بازار خرید/فروش مقدار قیمت واحد (تومان) پرشده قیمت کل (تومان) زمان سفارش لغو سفارش
شماره سفارش بازار خرید/فروش مقدار قیمت واحد (تومان) پرشده قیمت کل (تومان) وضعیت سفارش زمان سفارش
شماره سفارش بازار خرید/فروش مقدار قیمت واحد (تومان) کارمزد قیمت کل (تومان) وضعیت سفارش زمان سفارش