بازارها آخرین قیمت تغییر
بازارها
آخرین قیمت تغییر
بیتکوین ۲۳,۹۵۶.۴۲ ۰.۸۸%-
اتریوم ۱,۸۹۱.۶۵ ۰.۲۴%+
لایت کوین ۶۱.۸۸ ۰.۸۷%-
ترون ۰.۰۷ ۰.۳۷%-
بیت کوین کش ۱۴۲.۱۰ ۱.۳۲%-
ریپل ۰.۳۸ ۰.۳۴%-
بایننس کوین ۳۲۴.۳۰ ۰.۳۷%-
استلار ۰.۱۳ ۰.۴۰%+
دوج کوین ۰.۰۷ ۰.۴۱%+
پلی گان ۰.۹۳ ۰.۳۱%+
بازارها
آخرین قیمت تغییر
بیتکوین ۷۹۲,۹۵۷,۵۰۲ ۰.۸۸%-
اتریوم ۶۲,۶۱۳,۶۱۵ ۰.۲۴%+
لایت کوین ۲,۰۴۸,۲۲۸ ۰.۸۷%-
ترون ۲,۳۲۶ ۰.۳۷%-
بیت کوین کش ۴,۷۰۳,۵۱۰ ۱.۳۲%-
ریپل ۱۲,۴۸۹ ۰.۳۴%-
بایننس کوین ۱۰,۷۳۴,۳۳۰ ۰.۳۷%-
استلار ۴,۱۷۱ ۰.۴۰%+
دوج کوین ۲,۳۶۳ ۰.۴۱%+
تتر ۳۳,۱۰۰ ۰.۰۰%
پلی گان ۳۰,۷۱۰ ۰.۳۱%+
ETH
USDT

موجودی کل: USDT۰.۰۰

قابل برداشت: USDT۰.۰۰

میزان کارمزد: درصد۰.۰۰

USDT
ETH
USDT

موجودی کل: ETH۰.۰۰۰۰۰

قابل برداشت: ETH۰.۰۰۰۰۰

میزان کارمزد: درصد۰.۰۰

USDT
ETH
تتر

قابل برداشت: تتر۰.۰۰۰۰

میزان کارمزد: درصد

تتر
ETH
تتر

قابل برداشت: ETH۰.۰۰۰۰

میزان کارمزد: درصد

تتر
ETH
USDT

موجودی کل: USDT۰.۰۰

قابل برداشت: USDT۰.۰۰

سقف خرید: ETH۱۰.۰۰

میزان کارمزد: درصد۰.۰۰

ETH
ETH
USDT

موجودی کل: ETH۰.۰۰۰۰۰

قابل برداشت: ETH۰.۰۰۰۰۰

سقف فروش: ETH۱۰.۰۰

میزان کارمزد: درصد۰.۰۰

USDT

سفارشات

قیمت (تتر) مقدار(ETH) کل(تتر)
آخرین قیمت تتر ۰.۰۰۱۶۰ تغییر ۰.۰۰%
زمان قیمت(تتر) مقدار(ETH)
شماره سفارش بازار خرید/فروش مقدار قیمت واحد (تتر) پرشده قیمت کل (تتر) زمان سفارش لغو سفارش
شماره سفارش بازار خرید/فروش مقدار قیمت واحد (تتر) پرشده قیمت کل (تتر) وضعیت سفارش زمان سفارش
شماره سفارش بازار خرید/فروش مقدار قیمت واحد (تتر) کارمزد قیمت کل (تتر) وضعیت سفارش زمان سفارش