بازارها آخرین قیمت تغییر
بازارها
آخرین قیمت تغییر
بیتکوین ۲۳,۹۲۵.۷۷ ۱.۰۰%-
اتریوم ۱,۸۸۹.۱۶ ۰.۱۱%+
لایت کوین ۶۱.۸۶ ۰.۹۰%-
ترون ۰.۰۷ ۰.۶۲%-
بیت کوین کش ۱۴۲.۳۰ ۱.۱۸%-
ریپل ۰.۳۸ ۰.۵۰%-
بایننس کوین ۳۲۶.۲۰ ۰.۲۲%+
استلار ۰.۱۳ ۰.۳۲%+
دوج کوین ۰.۰۷ ۱.۰۱%+
پلی گان ۰.۹۳ ۰.۲۱%+
بازارها
آخرین قیمت تغییر
بیتکوین ۷۹۱,۹۴۲,۹۸۷ ۱.۰۰%-
اتریوم ۶۲,۵۳۱,۱۹۶ ۰.۱۱%+
لایت کوین ۲,۰۴۷,۵۶۶ ۰.۹۰%-
ترون ۲,۳۲۰ ۰.۶۲%-
بیت کوین کش ۴,۷۱۰,۱۳۰ ۱.۱۸%-
ریپل ۱۲,۴۶۹ ۰.۵۰%-
بایننس کوین ۱۰,۷۹۷,۲۲۰ ۰.۲۲%+
استلار ۴,۱۶۷ ۰.۳۲%+
دوج کوین ۲,۳۷۷ ۱.۰۱%+
تتر ۳۳,۱۰۰ ۰.۰۰%
پلی گان ۳۰,۶۷۷ ۰.۲۱%+
ETH
تومان

موجودی کل: تومان۰

قابل برداشت: تومان۰

میزان کارمزد: درصد۰.۰۰

تومان
ETH
تومان

موجودی کل: ETH۰.۰۰۰۰۰

قابل برداشت: ETH۰.۰۰۰۰۰

میزان کارمزد: درصد۰.۰۰

تومان
ETH
تومان

قابل برداشت: تومان۰.۰۰۰۰

میزان کارمزد: درصد

تومان
ETH
تومان

قابل برداشت: ETH۰.۰۰۰۰

میزان کارمزد: درصد

تومان
ETH
تومان

موجودی کل: تومان۰

قابل برداشت: تومان۰

سقف خرید: ETH۱۰.۰۰

میزان کارمزد: درصد۰.۰۰

ETH
ETH
تومان

موجودی کل: ETH۰.۰۰۰۰۰

قابل برداشت: ETH۰.۰۰۰۰۰

سقف فروش: ETH۱۰.۰۰

میزان کارمزد: درصد۰.۰۰

تومان

سفارشات

قیمت (تومان) مقدار(ETH) کل(تومان)
آخرین قیمت ۶۲,۵۳۱,۱۹۶ تومان ۰.۰۰۰۴۰ تغییر ۰.۱۱%+
زمان قیمت(تومان) مقدار(ETH)
شماره سفارش بازار خرید/فروش مقدار قیمت واحد (تومان) پرشده قیمت کل (تومان) زمان سفارش لغو سفارش
شماره سفارش بازار خرید/فروش مقدار قیمت واحد (تومان) پرشده قیمت کل (تومان) وضعیت سفارش زمان سفارش
شماره سفارش بازار خرید/فروش مقدار قیمت واحد (تومان) کارمزد قیمت کل (تومان) وضعیت سفارش زمان سفارش