بازارها آخرین قیمت تغییر
بازارها
آخرین قیمت تغییر
بیتکوین ۲۳,۹۴۷.۹۸ ۰.۹۱%-
اتریوم ۱,۸۹۴.۴۲ ۰.۳۹%+
لایت کوین ۶۱.۸۶ ۰.۹۰%-
ترون ۰.۰۷ ۰.۴۴%-
بیت کوین کش ۱۴۲.۳۰ ۱.۱۸%-
ریپل ۰.۳۸ ۰.۳۷%-
بایننس کوین ۳۲۴.۳۰ ۰.۳۷%-
استلار ۰.۱۳ ۰.۰۸%+
دوج کوین ۰.۰۷ ۰.۲۵%+
پلی گان ۰.۹۳ ۰.۱۵%+
بازارها
آخرین قیمت تغییر
بیتکوین ۷۹۲,۶۷۸,۱۳۸ ۰.۹۱%-
اتریوم ۶۲,۷۰۵,۳۰۲ ۰.۳۹%+
لایت کوین ۲,۰۴۷,۵۶۶ ۰.۹۰%-
ترون ۲,۳۲۴ ۰.۴۴%-
بیت کوین کش ۴,۷۱۰,۱۳۰ ۱.۱۸%-
ریپل ۱۲,۴۸۵ ۰.۳۷%-
بایننس کوین ۱۰,۷۳۴,۳۳۰ ۰.۳۷%-
استلار ۴,۱۵۷ ۰.۰۸%+
دوج کوین ۲,۳۵۹ ۰.۲۵%+
تتر ۳۳,۱۰۰ ۰.۰۰%
پلی گان ۳۰,۶۶۱ ۰.۱۵%+
DOGE
USDT

موجودی کل: USDT۰.۰۰

قابل برداشت: USDT۰.۰۰

میزان کارمزد: درصد۰.۰۰

USDT
DOGE
USDT

موجودی کل: DOGE۰.۰۰

قابل برداشت: DOGE۰.۰۰

میزان کارمزد: درصد۰.۰۰

USDT
DOGE
تتر

قابل برداشت: تتر۰.۰۰۰۰

میزان کارمزد: درصد

تتر
DOGE
تتر

قابل برداشت: DOGE۰.۰۰۰۰

میزان کارمزد: درصد

تتر
DOGE
USDT

موجودی کل: USDT۰.۰۰

قابل برداشت: USDT۰.۰۰

سقف خرید: DOGE۱۰.۰۰

میزان کارمزد: درصد۰.۰۰

DOGE
DOGE
USDT

موجودی کل: DOGE۰.۰۰

قابل برداشت: DOGE۰.۰۰

سقف فروش: DOGE۱۰.۰۰

میزان کارمزد: درصد۰.۰۰

USDT

سفارشات

قیمت (تتر) مقدار(DOGE) کل(تتر)
آخرین قیمت تتر ۰.۰۰ تغییر ۰.۰۰%
زمان قیمت(تتر) مقدار(DOGE)
شماره سفارش بازار خرید/فروش مقدار قیمت واحد (تتر) پرشده قیمت کل (تتر) زمان سفارش لغو سفارش
شماره سفارش بازار خرید/فروش مقدار قیمت واحد (تتر) پرشده قیمت کل (تتر) وضعیت سفارش زمان سفارش
شماره سفارش بازار خرید/فروش مقدار قیمت واحد (تتر) کارمزد قیمت کل (تتر) وضعیت سفارش زمان سفارش