بازارها آخرین قیمت تغییر
بازارها
آخرین قیمت تغییر
بیتکوین ۲۴,۰۲۰.۸۷ ۰.۶۱%-
اتریوم ۱,۹۰۱.۱۵ ۰.۷۴%+
لایت کوین ۶۲.۰۱ ۰.۶۶%-
ترون ۰.۰۷ ۰.۴۱%-
بیت کوین کش ۱۴۲.۹۰ ۰.۷۶%-
ریپل ۰.۳۸ ۰.۰۸%-
بایننس کوین ۳۲۵.۷۰ ۰.۰۶%+
استلار ۰.۱۳ ۰.۲۴%+
دوج کوین ۰.۰۷ ۰.۶۸%+
پلی گان ۰.۹۳ ۰.۴۴%+
بازارها
آخرین قیمت تغییر
بیتکوین ۷۹۵,۰۹۰,۷۹۷ ۰.۶۱%-
اتریوم ۶۲,۹۲۸,۰۶۵ ۰.۷۴%+
لایت کوین ۲,۰۵۲,۵۳۱ ۰.۶۶%-
ترون ۲,۳۲۵ ۰.۴۱%-
بیت کوین کش ۴,۷۲۹,۹۹۰ ۰.۷۶%-
ریپل ۱۲,۵۲۲ ۰.۰۸%-
بایننس کوین ۱۰,۷۸۰,۶۷۰ ۰.۰۶%+
استلار ۴,۱۶۴ ۰.۲۴%+
دوج کوین ۲,۳۶۹ ۰.۶۸%+
تتر ۳۳,۱۰۰ ۰.۰۰%
پلی گان ۳۰,۷۵۰ ۰.۴۴%+
DOGE
تومان

موجودی کل: تومان۰

قابل برداشت: تومان۰

میزان کارمزد: درصد۰.۰۰

تومان
DOGE
تومان

موجودی کل: DOGE۰.۰۰

قابل برداشت: DOGE۰.۰۰

میزان کارمزد: درصد۰.۰۰

تومان
DOGE
تومان

قابل برداشت: تومان۰.۰۰۰۰

میزان کارمزد: درصد

تومان
DOGE
تومان

قابل برداشت: DOGE۰.۰۰۰۰

میزان کارمزد: درصد

تومان
DOGE
تومان

موجودی کل: تومان۰

قابل برداشت: تومان۰

سقف خرید: DOGE۱۰.۰۰

میزان کارمزد: درصد۰.۰۰

DOGE
DOGE
تومان

موجودی کل: DOGE۰.۰۰

قابل برداشت: DOGE۰.۰۰

سقف فروش: DOGE۱۰.۰۰

میزان کارمزد: درصد۰.۰۰

تومان

سفارشات

قیمت (تومان) مقدار(DOGE) کل(تومان)
آخرین قیمت ۲,۳۶۹ تومان ۰.۰۰ تغییر ۰.۶۸%+
زمان قیمت(تومان) مقدار(DOGE)
۱۶:۲۷:۴۷ ۱,۰۰۰ ۱.۰۰
۱۶:۲۷:۲۶ ۱,۰۰۰ ۲.۰۰
۱۶:۲۷:۱۱ ۱,۰۰۰ ۱.۰۰
۱۶:۲۶:۴۱ ۱,۰۰۰ ۱.۰۰
۱۶:۲۶:۰۰ ۱,۰۰۰ ۲.۰۰
۱۶:۲۵:۳۳ ۱,۰۰۰ ۲.۰۰
۱۶:۲۳:۰۳ ۱,۰۰۰ ۲.۰۰
۱۳:۱۳:۴۶ ۱,۰۰۰ ۲۰.۰۰
۱۳:۱۳:۱۱ ۱,۰۰۰ ۱۰.۰۰
۱۳:۱۳:۱۰ ۱,۰۰۰ ۱۳.۰۰
۱۳:۱۲:۳۰ ۱,۰۰۰ ۲۰.۰۰
۱۳:۱۲:۲۴ ۱,۰۰۰ ۲۵.۰۰
۱۳:۱۲:۲۱ ۱,۰۰۰ ۱۰.۰۰
۱۳:۱۲:۰۹ ۱,۰۰۰ ۳۰.۰۰
۱۳:۱۲:۰۴ ۱,۰۰۰ ۲۰.۰۰
۱۳:۱۱:۳۷ ۱,۰۰۰ ۲۵.۰۰
۱۳:۱۱:۲۸ ۱,۰۰۰ ۱۰.۰۰
۱۳:۱۰:۵۸ ۱,۰۰۰ ۲۰.۰۰
۱۳:۱۰:۵۶ ۱,۰۰۰ ۱۰.۰۰
۱۳:۱۰:۵۴ ۱,۰۰۰ ۲۰.۰۰
شماره سفارش بازار خرید/فروش مقدار قیمت واحد (تومان) پرشده قیمت کل (تومان) زمان سفارش لغو سفارش
شماره سفارش بازار خرید/فروش مقدار قیمت واحد (تومان) پرشده قیمت کل (تومان) وضعیت سفارش زمان سفارش
شماره سفارش بازار خرید/فروش مقدار قیمت واحد (تومان) کارمزد قیمت کل (تومان) وضعیت سفارش زمان سفارش