بازارها آخرین قیمت تغییر
بازارها
آخرین قیمت تغییر
بیتکوین ۲۴,۰۲۰.۸۷ ۰.۶۱%-
اتریوم ۱,۹۰۱.۱۵ ۰.۷۴%+
لایت کوین ۶۲.۰۱ ۰.۶۶%-
ترون ۰.۰۷ ۰.۴۱%-
بیت کوین کش ۱۴۲.۹۰ ۰.۷۶%-
ریپل ۰.۳۸ ۰.۰۸%-
بایننس کوین ۳۲۵.۷۰ ۰.۰۶%+
استلار ۰.۱۳ ۰.۲۴%+
دوج کوین ۰.۰۷ ۰.۶۸%+
پلی گان ۰.۹۳ ۰.۴۴%+
بازارها
آخرین قیمت تغییر
بیتکوین ۷۹۵,۰۹۰,۷۹۷ ۰.۶۱%-
اتریوم ۶۲,۹۲۸,۰۶۵ ۰.۷۴%+
لایت کوین ۲,۰۵۲,۵۳۱ ۰.۶۶%-
ترون ۲,۳۲۵ ۰.۴۱%-
بیت کوین کش ۴,۷۲۹,۹۹۰ ۰.۷۶%-
ریپل ۱۲,۵۲۲ ۰.۰۸%-
بایننس کوین ۱۰,۷۸۰,۶۷۰ ۰.۰۶%+
استلار ۴,۱۶۴ ۰.۲۴%+
دوج کوین ۲,۳۶۹ ۰.۶۸%+
تتر ۳۳,۱۰۰ ۰.۰۰%
پلی گان ۳۰,۷۵۰ ۰.۴۴%+
BTC
USDT

موجودی کل: USDT۰.۰۰

قابل برداشت: USDT۰.۰۰

میزان کارمزد: درصد۰.۰۰

USDT
BTC
USDT

موجودی کل: BTC۰.۰۰۰۰۰۰

قابل برداشت: BTC۰.۰۰۰۰۰۰

میزان کارمزد: درصد۰.۰۰

USDT
BTC
تتر

قابل برداشت: تتر۰.۰۰۰۰

میزان کارمزد: درصد

تتر
BTC
تتر

قابل برداشت: BTC۰.۰۰۰۰

میزان کارمزد: درصد

تتر
BTC
USDT

موجودی کل: USDT۰.۰۰

قابل برداشت: USDT۰.۰۰

سقف خرید: BTC۱۰.۰۰

میزان کارمزد: درصد۰.۰۰

BTC
BTC
USDT

موجودی کل: BTC۰.۰۰۰۰۰۰

قابل برداشت: BTC۰.۰۰۰۰۰۰

سقف فروش: BTC۱۰.۰۰

میزان کارمزد: درصد۰.۰۰

USDT

سفارشات

قیمت (تتر) مقدار(BTC) کل(تتر)
آخرین قیمت تتر ۰.۰۰۱۲۰۰ تغییر ۰.۰۰%
زمان قیمت(تتر) مقدار(BTC)
شماره سفارش بازار خرید/فروش مقدار قیمت واحد (تتر) پرشده قیمت کل (تتر) زمان سفارش لغو سفارش
شماره سفارش بازار خرید/فروش مقدار قیمت واحد (تتر) پرشده قیمت کل (تتر) وضعیت سفارش زمان سفارش
شماره سفارش بازار خرید/فروش مقدار قیمت واحد (تتر) کارمزد قیمت کل (تتر) وضعیت سفارش زمان سفارش