بازارها آخرین قیمت تغییر
بازارها
آخرین قیمت تغییر
بیتکوین ۲۳,۹۲۵.۷۷ ۱.۰۰%-
اتریوم ۱,۸۸۹.۱۶ ۰.۱۱%+
لایت کوین ۶۱.۸۶ ۰.۹۰%-
ترون ۰.۰۷ ۰.۶۲%-
بیت کوین کش ۱۴۲.۳۰ ۱.۱۸%-
ریپل ۰.۳۸ ۰.۵۰%-
بایننس کوین ۳۲۶.۲۰ ۰.۲۲%+
استلار ۰.۱۳ ۰.۳۲%+
دوج کوین ۰.۰۷ ۱.۰۱%+
پلی گان ۰.۹۳ ۰.۲۱%+
بازارها
آخرین قیمت تغییر
بیتکوین ۷۹۱,۹۴۲,۹۸۷ ۱.۰۰%-
اتریوم ۶۲,۵۳۱,۱۹۶ ۰.۱۱%+
لایت کوین ۲,۰۴۷,۵۶۶ ۰.۹۰%-
ترون ۲,۳۲۰ ۰.۶۲%-
بیت کوین کش ۴,۷۱۰,۱۳۰ ۱.۱۸%-
ریپل ۱۲,۴۶۹ ۰.۵۰%-
بایننس کوین ۱۰,۷۹۷,۲۲۰ ۰.۲۲%+
استلار ۴,۱۶۷ ۰.۳۲%+
دوج کوین ۲,۳۷۷ ۱.۰۱%+
تتر ۳۳,۱۰۰ ۰.۰۰%
پلی گان ۳۰,۶۷۷ ۰.۲۱%+
BNB
USDT

موجودی کل: USDT۰.۰۰

قابل برداشت: USDT۰.۰۰

میزان کارمزد: درصد۰.۰۰

USDT
BNB
USDT

موجودی کل: BNB۰.۰۰۰

قابل برداشت: BNB۰.۰۰۰

میزان کارمزد: درصد۰.۰۰

USDT
BNB
تتر

قابل برداشت: تتر۰.۰۰۰۰

میزان کارمزد: درصد

تتر
BNB
تتر

قابل برداشت: BNB۰.۰۰۰۰

میزان کارمزد: درصد

تتر
BNB
USDT

موجودی کل: USDT۰.۰۰

قابل برداشت: USDT۰.۰۰

سقف خرید: BNB۱۰.۰۰

میزان کارمزد: درصد۰.۰۰

BNB
BNB
USDT

موجودی کل: BNB۰.۰۰۰

قابل برداشت: BNB۰.۰۰۰

سقف فروش: BNB۱۰.۰۰

میزان کارمزد: درصد۰.۰۰

USDT

سفارشات

قیمت (تتر) مقدار(BNB) کل(تتر)
آخرین قیمت تتر ۰.۰۰۲ تغییر ۰.۰۰%
زمان قیمت(تتر) مقدار(BNB)
شماره سفارش بازار خرید/فروش مقدار قیمت واحد (تتر) پرشده قیمت کل (تتر) زمان سفارش لغو سفارش
شماره سفارش بازار خرید/فروش مقدار قیمت واحد (تتر) پرشده قیمت کل (تتر) وضعیت سفارش زمان سفارش
شماره سفارش بازار خرید/فروش مقدار قیمت واحد (تتر) کارمزد قیمت کل (تتر) وضعیت سفارش زمان سفارش