بازارها آخرین قیمت تغییر
بازارها
آخرین قیمت تغییر
بیتکوین ۲۳,۹۳۱.۰۷ ۰.۹۸%-
اتریوم ۱,۸۹۲.۳۰ ۰.۲۷%+
لایت کوین ۶۱.۸۴ ۰.۹۳%-
ترون ۰.۰۷ ۰.۵۰%-
بیت کوین کش ۱۴۲.۳۰ ۱.۱۸%-
ریپل ۰.۳۸ ۰.۴۰%-
بایننس کوین ۳۲۴.۲۰ ۰.۴۰%-
استلار ۰.۱۳ ۰.۰۸%+
دوج کوین ۰.۰۷ ۰.۲۳%+
پلی گان ۰.۹۳ ۰.۱۶%+
بازارها
آخرین قیمت تغییر
بیتکوین ۷۹۲,۱۱۸,۴۱۷ ۰.۹۸%-
اتریوم ۶۲,۶۳۵,۱۳۰ ۰.۲۷%+
لایت کوین ۲,۰۴۶,۹۰۴ ۰.۹۳%-
ترون ۲,۳۲۳ ۰.۵۰%-
بیت کوین کش ۴,۷۱۰,۱۳۰ ۱.۱۸%-
ریپل ۱۲,۴۸۲ ۰.۴۰%-
بایننس کوین ۱۰,۷۳۱,۰۲۰ ۰.۴۰%-
استلار ۴,۱۵۷ ۰.۰۸%+
دوج کوین ۲,۳۵۹ ۰.۲۳%+
تتر ۳۳,۱۰۰ ۰.۰۰%
پلی گان ۳۰,۶۶۴ ۰.۱۶%+
BNB
تومان

موجودی کل: تومان۰

قابل برداشت: تومان۰

میزان کارمزد: درصد۰.۰۰

تومان
BNB
تومان

موجودی کل: BNB۰.۰۰۰

قابل برداشت: BNB۰.۰۰۰

میزان کارمزد: درصد۰.۰۰

تومان
BNB
تومان

قابل برداشت: تومان۰.۰۰۰۰

میزان کارمزد: درصد

تومان
BNB
تومان

قابل برداشت: BNB۰.۰۰۰۰

میزان کارمزد: درصد

تومان
BNB
تومان

موجودی کل: تومان۰

قابل برداشت: تومان۰

سقف خرید: BNB۱۰.۰۰

میزان کارمزد: درصد۰.۰۰

BNB
BNB
تومان

موجودی کل: BNB۰.۰۰۰

قابل برداشت: BNB۰.۰۰۰

سقف فروش: BNB۱۰.۰۰

میزان کارمزد: درصد۰.۰۰

تومان

سفارشات

قیمت (تومان) مقدار(BNB) کل(تومان)
آخرین قیمت ۱۰,۷۳۱,۰۲۰ تومان ۰.۰۰۱ تغییر ۰.۴۰%-
زمان قیمت(تومان) مقدار(BNB)
شماره سفارش بازار خرید/فروش مقدار قیمت واحد (تومان) پرشده قیمت کل (تومان) زمان سفارش لغو سفارش
شماره سفارش بازار خرید/فروش مقدار قیمت واحد (تومان) پرشده قیمت کل (تومان) وضعیت سفارش زمان سفارش
شماره سفارش بازار خرید/فروش مقدار قیمت واحد (تومان) کارمزد قیمت کل (تومان) وضعیت سفارش زمان سفارش