بازارها آخرین قیمت تغییر
بازارها
آخرین قیمت تغییر
بیتکوین ۲۳,۹۲۲.۱۳ ۱.۰۲%-
اتریوم ۱,۸۸۴.۴۷ ۰.۱۴%-
لایت کوین ۶۱.۷۲ ۱.۱۲%-
ترون ۰.۰۷ ۰.۳۰%-
بیت کوین کش ۱۴۱.۵۰ ۱.۷۴%-
ریپل ۰.۳۸ ۰.۸۵%-
بایننس کوین ۳۲۳.۰۰ ۰.۷۷%-
استلار ۰.۱۳ ۰.۰۸%+
دوج کوین ۰.۰۷ ۰.۲۳%-
پلی گان ۰.۹۲ ۰.۵۱%-
بازارها
آخرین قیمت تغییر
بیتکوین ۷۹۱,۸۲۲,۵۰۳ ۱.۰۲%-
اتریوم ۶۲,۳۷۵,۹۵۷ ۰.۱۴%-
لایت کوین ۲,۰۴۲,۹۳۲ ۱.۱۲%-
ترون ۲,۳۲۷ ۰.۳۰%-
بیت کوین کش ۴,۶۸۳,۶۵۰ ۱.۷۴%-
ریپل ۱۲,۴۲۶ ۰.۸۵%-
بایننس کوین ۱۰,۶۹۱,۳۰۰ ۰.۷۷%-
استلار ۴,۱۵۷ ۰.۰۸%+
دوج کوین ۲,۳۴۸ ۰.۲۳%-
تتر ۳۳,۱۰۰ ۰.۰۰%
پلی گان ۳۰,۴۵۹ ۰.۵۱%-
BCH
USDT

موجودی کل: USDT۰.۰۰

قابل برداشت: USDT۰.۰۰

میزان کارمزد: درصد۰.۰۰

USDT
BCH
USDT

موجودی کل: BCH۰.۰۰۰

قابل برداشت: BCH۰.۰۰۰

میزان کارمزد: درصد۰.۰۰

USDT
BCH
تتر

قابل برداشت: تتر۰.۰۰۰۰

میزان کارمزد: درصد

تتر
BCH
تتر

قابل برداشت: BCH۰.۰۰۰۰

میزان کارمزد: درصد

تتر
BCH
USDT

موجودی کل: USDT۰.۰۰

قابل برداشت: USDT۰.۰۰

سقف خرید: BCH۱۰.۰۰

میزان کارمزد: درصد۰.۰۰

BCH
BCH
USDT

موجودی کل: BCH۰.۰۰۰

قابل برداشت: BCH۰.۰۰۰

سقف فروش: BCH۱۰.۰۰

میزان کارمزد: درصد۰.۰۰

USDT

سفارشات

قیمت (تتر) مقدار(BCH) کل(تتر)
آخرین قیمت تتر ۰.۰۰۱ تغییر ۰.۰۰%
زمان قیمت(تتر) مقدار(BCH)
شماره سفارش بازار خرید/فروش مقدار قیمت واحد (تتر) پرشده قیمت کل (تتر) زمان سفارش لغو سفارش
شماره سفارش بازار خرید/فروش مقدار قیمت واحد (تتر) پرشده قیمت کل (تتر) وضعیت سفارش زمان سفارش
شماره سفارش بازار خرید/فروش مقدار قیمت واحد (تتر) کارمزد قیمت کل (تتر) وضعیت سفارش زمان سفارش