بازارها آخرین قیمت تغییر
بازارها
آخرین قیمت تغییر
بیتکوین ۲۴,۰۳۸.۲۸ ۰.۵۴%-
اتریوم ۱,۸۹۸.۷۸ ۰.۶۲%+
لایت کوین ۶۲.۱۳ ۰.۴۶%-
ترون ۰.۰۷ ۰.۴۷%-
بیت کوین کش ۱۴۲.۷۰ ۰.۹۰%-
ریپل ۰.۳۸ ۰.۱۱%-
بایننس کوین ۳۲۵.۸۰ ۰.۰۹%+
استلار ۰.۱۳ ۰.۲۴%+
دوج کوین ۰.۰۷ ۰.۶۲%+
پلی گان ۰.۹۳ ۰.۳۷%+
بازارها
آخرین قیمت تغییر
بیتکوین ۷۹۵,۶۶۷,۰۶۸ ۰.۵۴%-
اتریوم ۶۲,۸۴۹,۶۱۸ ۰.۶۲%+
لایت کوین ۲,۰۵۶,۵۰۳ ۰.۴۶%-
ترون ۲,۳۲۳ ۰.۴۷%-
بیت کوین کش ۴,۷۲۳,۳۷۰ ۰.۹۰%-
ریپل ۱۲,۵۱۸ ۰.۱۱%-
بایننس کوین ۱۰,۷۸۳,۹۸۰ ۰.۰۹%+
استلار ۴,۱۶۴ ۰.۲۴%+
دوج کوین ۲,۳۶۸ ۰.۶۲%+
تتر ۳۳,۱۰۰ ۰.۰۰%
پلی گان ۳۰,۷۲۷ ۰.۳۷%+
BCH
تومان

موجودی کل: تومان۰

قابل برداشت: تومان۰

میزان کارمزد: درصد۰.۰۰

تومان
BCH
تومان

موجودی کل: BCH۰.۰۰۰

قابل برداشت: BCH۰.۰۰۰

میزان کارمزد: درصد۰.۰۰

تومان
BCH
تومان

قابل برداشت: تومان۰.۰۰۰۰

میزان کارمزد: درصد

تومان
BCH
تومان

قابل برداشت: BCH۰.۰۰۰۰

میزان کارمزد: درصد

تومان
BCH
تومان

موجودی کل: تومان۰

قابل برداشت: تومان۰

سقف خرید: BCH۱۰.۰۰

میزان کارمزد: درصد۰.۰۰

BCH
BCH
تومان

موجودی کل: BCH۰.۰۰۰

قابل برداشت: BCH۰.۰۰۰

سقف فروش: BCH۱۰.۰۰

میزان کارمزد: درصد۰.۰۰

تومان

سفارشات

قیمت (تومان) مقدار(BCH) کل(تومان)
آخرین قیمت ۴,۷۲۳,۳۷۰ تومان ۰.۰۰۰ تغییر ۰.۹۰%-
زمان قیمت(تومان) مقدار(BCH)
شماره سفارش بازار خرید/فروش مقدار قیمت واحد (تومان) پرشده قیمت کل (تومان) زمان سفارش لغو سفارش
شماره سفارش بازار خرید/فروش مقدار قیمت واحد (تومان) پرشده قیمت کل (تومان) وضعیت سفارش زمان سفارش
شماره سفارش بازار خرید/فروش مقدار قیمت واحد (تومان) کارمزد قیمت کل (تومان) وضعیت سفارش زمان سفارش